3 oktober 2017

De Meermin in Edam toekomstbestendig?

De PvdA vindt het belangrijk dat er betaalbare woningen zijn voor iedereen, minima, starters en ouderen, in elke kern van onze gemeente. Waarbij zorg dicht bij huis verleent kan worden als dat nodig is. In Edam zijn deze mogelijkheden minimaal, zeker gezien in verhouding tot andere kernen in onze gemeente, met name Volendam.

Onlangs verscheen ook een artikel in de Stadkrant van een inwoonster uit Edam die haar zorgen uitte over het reilen en zeilen omtrent de Meermin en de woonmogelijkheden voor ouderen in Edam.

De PvdA heeft contact gezocht met de Zorgcirkel en naar de stand van zaken gevraagd. Het gehele bouwwerk van de Meermin is eigendom van Vestia. De Zorgcirkel huurt de binnenring van Vestia en verleent daar zorg aan de bewoners. Om die binnenring zijn aanleunwoningen gebouwd waar men zelfstandig kan wonen. Deze zijn ook bezit van Vestia. De zorgcirkel verleent hier geen geïndiceerde zorg.

De Zorgcirkel wil graag de binnenring overnemen van Vestia en daar een nieuw pand bouwen. Vestia en de Zorgcirkel kunnen echter niet tot overeenstemming komen en het voornemen tot overname van het pand ligt nu onder de rechter. Daardoor is niet te voorspellen hoe lang het gaat duren voordat nieuwbouw zal plaatsvinden.

In de Broekgouw wordt een wooncomplex gebouwd naar opzet van de Meermin; een binnenring met verzorging voor een kleine doelgroep en aanleunwoningen waar men zelfstandig kan wonen. De bewoners in deze aanleuningwoningen kunnen een dienstenpakket aangeleverd krijgen vanuit de Zorgcirkel. Dit geldt ook voor de aanleunwoningen in de Meermin. De Zorgcirkel wil ook het verouderde pand van de Meermin opfrissen omdat het onbekend is wanneer er een nieuw pand komt. Volgens de Zorgcirkel hoeven we ons geen zorgen te maken dat er in de Meermin in Edam minder zorgwoningen gebouwd worden dan in het complex in de Broeckgouw. Want in alle kernen wordt er gebouwd op basis van inwonersaantal per kern, rekening houdend met de toenemende vergrijzing. Wanneer er een nieuw pand komt, dan zullen er echter wel minder zorgwoningen terugkomen maar dit komt omdat mensen langer thuis blijven wonen.

Ook wist de Zorgcirkel ons te vertellen dat er vanuit de Meerwijk een kleine groep met dagbesteding verplaatst is naar het St. Nicolaashof in Volendam omdat zij daar beter bediend kunnen worden. Daarentegen gaat er een grotere groep met lichtere dagbesteding naar Edam vanuit het St. Nicolaashof. De Zorgcirkel kijkt naar passende dagbesteding en verzorging op de juiste locatie; ook in Edam.

De PvdA is van mening dat er door het College in de Woonvisie voor Edam onvoldoende is ingezet op betaalbare, toegankelijke en dus leefbare woningen voor ouderen. Het “vernieuwen” van de Meermin duurt veel te lang en wij roepen het College dan ook op om te bemiddelen tussen Vestia en de Zorgcirkel om deze partijen nader tot elkaar te brengen. Dit slepende dossier moet snel tot een goed einde gebracht worden want ouderen in Edam mogen hiervan niet de dupe worden. Er moet voldoende woonruimte beschikbaar zijn met goede verzorging in álle kernen! Wij zullen dit traject daarom nauwgezet blijven volgen en hopen op een snelle oplossing.

Fractie PvdA Edam-Volendam

Caroline de Graaf

Max Slotboom

Pim Bliek