27 oktober 2014

Technisch onderwijs belangrijk voor onze gemeente

Aan de gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 30 oktober gevraagd in te stemmen met € 170.547 voor uitbreidingsbehoefte van het Don Bosco College. Voor de zomer zijn de leegstaande lokalen van de Blokwhereschool al betrokken. Voor die lokalen waren nieuw meubilair en andere voorzieningen nodig. Die zijn voor de zomer aangeschaft zodat de lokalen bij de start van het schooljaar gebruikt konden worden. De uitbreiding was kennelijk urgent en niet tijdig gesignaleerd, of niet tijdig door het college onderkend. De raad wordt nu achteraf gevraagd het daartoe benodigde geld beschikbaar te stellen. Dat klopt natuurlijk niet. Het zou veel professioneler zijn geweest om dit, voordat de uitgaven worden gedaan, aan de raad voor te leggen. Het is overigens een verplichting volgens de gemeentelijke verordening. Ook de PvdA zal hiermee instemmen.

Meer samenwerking voor behoud van opleidingen binnen onze gemeente

Wat de PvdA wel wil opmerken is dat er iets bijzonders is met de scholen voor voortgezet onderwijs. Onze gemeente heeft twee middelbare scholen, het Don Bosco College en de Triade. De ene is meer gericht op de theoretische leergangen en de ander op de technische. Tenminste zo was het vroeger. Toen heette de Triade nog ambachtsschool Zuiderzee. Daar hebben veel van onze inwoners een technisch, veelal op de bouw gericht vak geleerd. De Triade heeft een goede tijd gekend, maar een succes in het ene jaar betekent in het onderwijs niet een voortzetting voor volgende jaren. De Triade heeft nu minder scholieren en daarmee ook ruimte over. Zo’n teruggang zou het Don Bosco College ook zo maar eens kunnen overkomen. De PvdA hecht veel waarde aan goed onderwijs. Wij zijn er trots op dat er in onze gemeente zo’n breed aanbod is. Van het voor de samenleving van belang zijnde technisch onderwijs tot het hogere theoretische niveau. De PvdA wil dat dit zo blijft, maar dat gaat niet zomaar. De bevolkingsgroei blijft achter en daarmee neemt het aantal kinderen voor de scholen ook af. Dat kan leiden tot concurrentie tussen de scholen en dat zou voorkomen moeten worden.

Het Don Bosco College en de Triade kunnen elkaar ook inhoudelijk perfect aanvullen. Waar de Triade zich kan specialiseren in het technisch onderwijs, zowel op MAVO- als op VMBO-niveau, kan het Don Bosco College zich richten op de overige richtingen.

De PvdA pleit er dan ook voor om de wethouder onderwijs op pad te sturen om te komen tot samenwerking en afstemming van het aanbod. Daar zou eigenlijk al een start mee gemaakt kunnen worden bij deze uitbreidingsbehoefte. Het is vreemd dat die niet gevonden is in het gebouw van de Triade. Nu komt er na deze tijdelijke uitbreiding zeer waarschijnlijk een verzoek voor een definitieve uitbreiding van het Don Bosco College.

De PvdA pleit er voor eerst te onderzoeken of die uitbreiding niet gevonden kan worden binnen de Triade. Dat zou moeten kunnen als er beter wordt samengewerkt en een afstemming tussen behoefte en aanbod ontstaat. Eigenlijk de wijze waarop net SKOV altijd is omgegaan met het vullen van hun schoolgebouwen.

Fractie PvdA

Bob van der Meulen, Ellen Fleurke