5 oktober 2015

Veilig wonen, werken en spelen: voor iedereen!

Dinsdag 29 september heeft de Medezeggenschapsraad van de Piramideschool een bijeenkomst belegd, waarin de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk centraal stond. Aanleiding hiertoe was het feit dat de afgelopen zomer de ramen van het bijgebouw op het terrein waren ingegooid. Het uitzicht hierop en de overige staat van het schoolplein nodigde uit tot meer vandalisme. Om die reden heeft het schoolbestuur: het Spoor alsmede de directeur van de school de gemeente verzocht om over te gaan tot sloop van het betreffende pand.

Genodigden tijdens de bijeenkomst waren: de lokale politieke partijen, de Wethouder Kroon-Sombroek, schoolbestuur het Spoor, de woningbouwcorporatie de Wooncompagnie, de wijkagent, de straathoekwerker, de veiligheidscoördinator van de gemeente, buurtbewoners, het leraren- en directieteam, de Medezeggenschapsraad en Ouderraad van de Piramide.

De gespreksleiding was in handen van spreekstalmeester George van Houts.

Doelstelling van de bijeenkomst was: door constructieve opbouw samen tot een plan van aanpak te komen. Waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen voor de wijk waar ze wonen, werken, spelen en naar school gaan.

Aan de hand van een aantal vooraf gedefinieerde stellingen, ontstond een discussie die de daadwerkelijke problemen in de buurt naar boven haalde.

De pijnpunten die daarbij meerdere keren terugkwamen waren:

  • Gebrek aan zichtbaarheid/toezicht door politie en straathoekwerker.
  • Gevoel van onveiligheid door hangjongeren.
  • De drempel om ongewenst gedrag te melden.
  • Gebrek aan betrokkenheid ouders.
  • Gebrek aan onderhoud door de gemeente en de woningbouwcorporatie.

Wethouder Gina Kroon-Sombroek gaf aan dat het bijgebouw op verzoek van het schoolbestuur gedurende de kerstvakantie gesloopt zal worden. Ook het gymlokaal staat op de nominatielijst voor sloop. Een nieuwe invulling van de vrijkomende grond wordt nog bekeken, waaronder eventuele woningbouw.

Er werden veel vragen gesteld en klachten geuit.

  • Bewoners gaven aan dat het zwerfafval in de wijk, vandalisme in de hand werkt.
  • Dat de jeugd moet kunnen spelen.
  • Dat de jeugd niet aangesproken wordt.
  • Dat er geen toezicht is.
  • Dat de handhaving niet zichtbaar is.

De aanwezige wijkagent gaf vervolgens de huidige stand van zaken weer: er patrouilleren dagelijks 2 gespecialiseerde jeugdagenten in de buurt. Die worden mogelijk niet altijd door iedereen gezien en zijn soms niet herkenbaar, maar zij zijn wel degelijk aanwezig. De problematiek in de wijk is bekend. De straathoekwerker was voor velen een onbekend gezicht, hij is 2 a 3x per week in de buurt om met de jongeren het gesprek aan te gaan. De veiligheidscoördinator vulde aan dat een Plan van Aanpak wordt geschreven behulp van de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Daarbij is er een buurtonderzoek gedaan onder 450 bewoners waarvan de respons ongeveer 10% was. Voor een goed gedragen plan moeten er wel meldingen gedaan worden.  De coördinator drong aan tot het doen van meldingen bij de politie, desnoods anoniem. De buurtbewoners gaven aan ondanks de anonimiteit bang te zijn en dat er daarom niet geklaagd wordt.

Tijdens de discussie was een veelgehoorde vraag: waar zijn de ouders in dit verhaal, als de kinderen tot half elf op straat spelen? De politie zou het laatste station moeten zijn. De algehele consensus was dan ook dat het een maatschappelijk probleem is, waarbij iedereen bij betrokken moet zijn. Maar hoe creëer je een breed gedragen draagvlak?  Ook was er de vraag of het slopen van het bijgebouw wel een wenselijke ontwikkeling zou zijn, moet je hier verder de wijk wel volbouwen? Is dat de oplossing? Kan het bijgebouw niet als ontmoetingsruimte gebruikt worden? Kunnen de kinderen, de wanden van de dependance zelf niet vrolijk inkleuren of inrichten? Kan de sportkoepel hier niet in betrokken worden? Is het oprichten van een werkgroep een idee? Ook misten de omwonenden een aantal genodigden: de overige politieke partijen. Een gemiste kans om tot een breed draagvlak te komen vanuit de politiek.

De PvdA vatte de discussie samen: De handhavers kunnen inderdaad niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Het feit dat er dagelijks 2 agenten en meerdere keren per week de straathoekwerker aanwezig zijn, leidt kennelijk niet tot een groter gevoel van veiligheid. Dat ervaren gebrek van veiligheid, daar moet iets mee gedaan worden. Zijn er nog andere mogelijkheden om de drempel te verlagen, zodat omwonenden eerder overlast durven te melden? Kan er achteraf gecommuniceerd worden over de aanwezigheid van de handhavers, door bijvoorbeeld social media? En is er een mogelijkheid tot het instellen van een fysiek meldpunt? Voor de PvdA is het essentieel dat jeugd betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen, en heeft dit aan de wethouder ter overweging  meegegeven. Met de vraag  om daarbij gebruik te maken van de Jeugdhulpverleners in onze gemeente. “Als je tot een gedragen oplossing wilt komen, dan kan dat niet zonder deze jeugd. Zij hebben ook een stem en die moet gehoord worden. Zij zijn degenen om wie het gaat en waar de oplossing gevonden kan worden. Neem hun ideeën mee in het plan van aanpak; dat is van wezenlijk belang. Een beproefde opzet: de Eigen Kracht Conferentie kan hierbij de kaders aangeven.” Ook heeft de partij geopperd om een buurtregisseur aan te stellen, die de problemen en ideeën kan samenvatten en die vervolgens over te dragen voor het verder uit te werken Plan van Aanpak. Daardoor ontstaat er meer structuur tijdens de volgende bijeenkomst.

Samenvattend werd er erkend door alle aanwezigen dat de jeugd inderdaad hierbij betrokken moet zijn, maar dat ook de ouders hun verantwoordelijkheid niet uit het oog moeten verliezen. Het is wenselijk om de drempel tot melding te verlagen. Hoe daaraan invulling aangegeven kan worden is aan de handhaving en gemeente. De veiligheidscoördinator is op basis van een buurtonderzoek en in samenspraak met handhaving en het OM hard aan het werk om tot een Plan van Aanpak te komen. Daar kan de buurt in zijn geheel aan bijdragen. Het is zaak dat alle betrokken hier verder mee aan de slag gaan om tot een oplossing te komen en zo veilig wonen, spelen en werken te waarborgen. De PvdA vindt het essentieel dat de jeugd hier bij betrokken wordt, hun stem mag niet ontbreken! Alle ideeën die naar aanleiding van de bijeenkomst zijn ontstaan, worden op verzoek van de Medezeggenschapsraad gemeld bij de directie van de school. Daarbij is ook verzocht om het Centrum Jeugd en Gezin ter ondersteuning van de ouders hierbij te betrekken.

De avond werd afgesloten met de toezegging van de directie voor een vervolgafspraak binnen 6 weken. Een grotere groep van omwonenden zal daarbij uitgenodigd worden.

Ik zal namens de PvdA weer aanwezig zijn en volg de ontwikkelingen op de voet. Ik roep de omwonenden op om hetzelfde te doen: Wees aanwezig en een onderdeel van de oplossing!

Caroline de Graaf

Kandidaat Raadslid