Standpunten

Zoeken

Betere ruimtelijke ordening en slimmer verkeer en vervoer

(Onderzoek de mogelijkheid van de) vorming van een bedrijventerrein Volendam West op terrein Baanstede Noord. Hiermee scheppen we op den duur ruimte in de kernen. Inrichting van de openbare ruimte passend binnen het karakter en de functie van de omgeving Afmaken slepende projecten als De Dijk, het Europaplein en Binnenstad Edam Verminder overlast van vrachtverkeer

Lees verder

Blijvende aandacht voor sport, muziek, cultuur, onderwijs

Stimuleer technisch onderwijs. Behoud van sportvoorzieningen, ook in landelijk gebied Ondersteun lokale (burger)initiatieven Blijvend ondersteunen van lokale kleine scholen verenigingen, buurt- en dorpshuizen. Deze hebben een belangrijke maatschappelijke functie voor sport, muziek en cultuur.  

Lees verder

Duurzaamheid en een gezond milieu

Bewonersinitiatieven stimuleren waarmee groepen bewoners samen hun duurzame energie gaan opwekken; bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen en te beheren. Ruimte voor duurzame initiatieven van ondernemers en agrariërs. Openbare gebouwen en nieuwe bouwprojecten zijn energieneutraal. Meer punten voor inzameling gescheiden afval In stand houden (jaarlijkse) energiemarkt

Lees verder

Een beter zorg-, sociaal en welzijnsbeleid

Meer geld reserveren om kwetsbare mensen te helpen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Behoud, herijk en versterk de voorzieningen, zoals kleine scholen, buurtbus, bibliotheek of buurthuis, met name in kwetsbare wijken. Bij gezinnen met meerdere problematieken biedt de gemeente hulp op maat door één zorgteam. Doel is dat het gehele gezin weer gezond zelfstandig

Lees verder

Een doelmatig en democratisch bestuur

Verantwoord financieel beleid Beperken van onnodige procedures in beroep en bezwaar Sterke positie in de regio. Spreiding van servicelocaties zoals loketten en afvalstraat.

Lees verder

Goed werk en een sterke economie

Creëer werkgelegenheid voor werknemers van de sociale werkvoorziening Baanstede. Mensen die langdurig werkeloos zijn of een arbeidsbeperking hebben meer kansen krijgen op een baan bij de gemeente of bij bedrijven die zaken doen met de gemeente. Creëer en stimuleer werkgelegenheid. Snel internet in de gehele gemeente. Bevorder verkoop en promotie van streekproducten. Verbeter bereikbaarheid in

Lees verder

Meer en betaalbare (huur)woningen voor ouderen en starters

De huidige voorraad van sociale huurwoningen behouden en op peil houden. Bij nieuwbouw projecten 30% sociale huur. Geschikte en betaalbare huisvesting voor de meest kwetsbare groepen ouderen in de nabijheid van voorzieningen in samenwerking met corporaties en zorgverzekeraars. In alle kernen betaalbare starterswoningen zodat ook de jongere generatie in de gemeente kan blijven wonen. Gebruik

Lees verder

Meer invloed voor bewoners

Burgers behouden invloed via bijvoorbeeld dorpsraden in landelijk gebied. inspraakorganen, seniorenraad en WMO raad Burgerinitiatieven, verbetering van inspraak en samenspraak van alle belanghebbenden. Voorheen Zeevang en gebied in de Purmer

Lees verder

Meer veiligheid op land en water

Gecombineerd toezicht van buurtouder, straathoekwerker en wijkagent op onveilige plekken. Slimmere inzet van BOA’s. Inrichting en handhaving 30 km zones. Stimuleren van de samenwerking tussen hulpdiensten op land en water.

Lees verder

Toerisme en recreatie verder ontwikkelen

Behoud en bescherming van historisch karakter van de kernen. Behoud en bescherming van het veenweidegebied en de ruige kust In het geval van een noodzakelijke dijkversterking zoveel mogelijk behoud van monumentale karakter van de Markermeerdijk en het historisch erfgoed. Slimmer stroomlijnen van toeristenverkeer om overlast te voorkomen Uitbreiding en faciliteren van camperplaatsen en havenvoorzieningen. Meer

Lees verder