21 september 2015

Goed werk en een sterke economie

Het belang van werk

Werk is ontzettend belangrijk voor mensen en voor de samenleving als geheel. Het geeft zingeving, een nuttige dagbesteding, een inkomen, sociale samenhang en het draagt bij aan de economie. Wij gaan uit van het principe dat iedereen die kan werken ook geacht wordt te werken. Mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben helpen we een handje. Wij laten niemand in de steek, dus ook de mensen die echt niet kunnen werken ondersteunen wij.

Sociale werkvoorziening (Baanstede)

Wat vroeger de sociale werkvoorziening heette bestaat nu niet meer. De nieuwe participatiewet maakt dat we als gemeente dingen anders moeten organiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat we zoveel als mogelijk mensen helpen om regulier werk te vinden. Als mensen hierbij ondersteuning of coaching nodig hebben, dan helpt de gemeente. Wij vinden de ingeslagen weg een stap in de goede richting maar zullen heel kritisch volgen hoe het gaat. Wij willen absoluut niet dat mensen tussen de wal en het schip raken. Wij zullen het college telkens aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor deze mensen. Dat betekent ook dat de gemeente meer mensen uit deze doelgroep in dienst moet nemen als daar plek voor is en bedrijven waarmee de gemeente zaken doet willen we hier ook toe stimuleren, bijvoorbeeld door hier eisen aan te stellen bij het inkopen van producten en diensten.

Werkgelegenheid stimuleren

We vinden het heel belangrijk om, nu de economie voorzichtig weer aantrekt, ook te zorgen voor meer werk. Er staan nog te veel mensen aan de kant. Niet omdat ze niet willen werken, maar omdat er geen werk voor ze te vinden is. Wij willen dat de gemeente alles op alles zet om binnen de gemeente werkgelegenheid te stimuleren en te behouden.

Snel internet in de hele gemeente

Snelle internetverbindingen dragen bij aan economische groei en het trekt nieuwe, innovatieve bedrijven aan. De Partij van de Arbeid wil dit in de gemeente stimuleren en pleit daarom voor snel internet in de gehele gemeente.

Streekproducten

Onze mooie groene gemeente kent vele streekproducten. Deze sluiten goed aan op onze toeristische sector en de Partij van de Arbeid wil de productie, promotie en verkoop van streekproducten graag stimuleren.

Bereikbaarheid

Om de economie te laten floreren is het van belang dat de bedrijven in de gemeente bereikbaar zijn. We willen ook zuinig zijn met onze natuur en rekening houden met verkeersoverlast. De Partij van de Arbeid streeft naar balans in deze afweging en vindt bereikbaarheid heel belangrijk voor onze economie. Bereikbaarheid is niet iets dat we als gemeente alleen kunnen. De Partij van de Arbeid vindt een goede samenwerking met de provincie en gemeenten in de regio essentieel.

Geen flexconstructies bij de gemeente

De gemeente moet altijd het goede voorbeeld geven vindt de Partij van de Arbeid. Als je vindt dat iedereen eerlijk werk verdient tegen een eerlijk loon, dan moet je dat als gemeente ook waarmaken. De Partij van de Arbeid wil dus geen flexconstructies en nul-urencontracten meer. Wij nemen mensen gewoon eerlijk in vaste dienst. Externe inhuur vinden wij alleen verantwoord als dit gaat om tijdelijke projecten waarvoor intern echt niemand beschikbaar is.

Eerlijk werk voor iedereen

We willen niet alleen geen flexconstructies meer, we willen ook dat de gemeente of bedrijven waarmee de gemeente zaken doet, meer kansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking of die langdurig werkloos zijn. Zo geven wij iedereen een kans op eerlijk werk.